ALV

Het bestuur van TV De Delftse Hout nodigt de leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op

Maandag 28 januari 2019, 20:00 uur

Paviljoen Tennispark De Delftse Hout

 

Voorgestelde agenda

1. Opening

2. Notulen van de ALV van 29 januari 2018
De notulen van de ALV 2018 worden op de vergadering gepresenteerd.

3. Algemeen jaarverslag 2018
Het algemeen jaarverslag van de vereniging wordt op de vergadering gepresenteerd.

4. Aanpassing huishoudelijke reglement
De tekst van het huishoudelijk reglement wordt op de vergadering gepresenteerd.

5. Financieel jaarverslag 2018
Het financieel jaarverslag wordt op de vergadering gepresenteerd en de kascommissie brengt verslag uit.

6. Begroting 2019
De begroting inclusief contributievoorstel wordt op de vergadering gepresenteerd.

7. Af- en aantredende bestuursleden
Jeroen de Kort aftredend vz, herkiesbaar
Bianca Tijssen-Laemers, aftredend lid met portefeuille ledenbeheer en –werving, niet herkiesbaar
Houwke Liem, aftredend lid met portefeuille penningmeester, niet herkiesbaar
Bas Muysson verkiesbaar, voorzitter TC
Anja Bottinga en Jenny Jee verkiesbaar, penningmeester als duo
Joost Teigeler verruilt de portefeuille van secretaris voor die van Jeugdzaken

8. Vooruitblik 2019

9. Rondvraag

10. Sluiting (circa 22.00 uur)

 

Wilt u één van de genoemde documenten eerder ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar secretaris@dedelftsehout.nl.